സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷണപിള്ള നൂറാം ചരമ വാർഷികം – സെമിനാർ

സെമിനാർ

നാട് കടത്തപ്പെടലിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

ശ്രീ. പി. കെ. ബൈജു
ശ്രീ. കവിയൂർ രാജഗോപാൽ
ശ്രീ. കെ. വി. സുമേഷ്
ഡോ: പി. ജെ. വിൻസന്റ്
പ്രൊഫ: ബി. മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ്
ശ്രീ. സി. നാരായണൻ
ശ്രീ. സി. ഏച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ
ശ്രീ. എം. മോഹൻ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.