ഗ്രന്ഥഗ്രാമം – മയ്യില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെക്കുറിച്ച്

ഗ്രന്ഥഗ്രാമം – മയ്യില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെക്കുറിച്ച്- സണ്‍ഡേ ദീപിക 24-01-2015

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ ഉള്ള മയ്യില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെക്കുറിച്ച്….

Sunday-Deepika-24-January-2016-page-3

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പി.ഡി.എഫ്. pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാം… (File size: 639KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.