പ്രശസ്ത വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുമോദനം

പ്രശസ്ത വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുമോദനം

ആഗുസ്റ്റ് 18.

 

ശ്രീ.എം.വി. ജയരാജന്‍

ശ്രീ. എം.സി. ശ്രീധരന്‍

ശ്രീ. ടി. കെ. ഹരീന്ദ്രന്‍.

2016-08-18_Student_award

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (14)

 

 

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (21)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (16)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (6)

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (5)

 

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (4)

 

2016-08-18_UK_AWARD_Student_award (10)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.