ഒരു ഗ്രാമത്തിന് വെളിച്ചമായി 33 ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ – മാതൃഭൂമി കാഴ്ച

മയ്യിലെ വായനശാലകളെക്കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി കാഴ്ചയിൽ വന്ന ലേഖനം (2016-ജനുവരി-01).

Libraries in Mayyil – News on Mathrubhumi Kazcha on 2016 January 01.

2016-01-01-Mathrubhumi-Kazcha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.