കണ്ടക്കൈ എ.എൽ.പി. സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സന്ദർശനം

കണ്ടക്കൈ എ.എൽ.പി. സ്കൂൾ വായനശാല സന്ദർശിച്ചു.

2016-06-22-Kandakkai-LP-school-students (5)

2016-06-22-Kandakkai-LP-school-students (4)

2016-06-22-Kandakkai-LP-school-students (7)

2016-06-22-Kandakkai-LP-school-students (6)

 

2016-06-22-Kandakkai-LP-school-students (3)

2016-06-22-Kandakkai-LP-school-students (2)

2016-06-22-Kandakkai-LP-school-students (1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.