ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം – ഫെബ്രുവരി 21

ഫെബ്രുവരി 21 – ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം…
മാതൃഭാഷയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ള ഭാഷയെയും സംസ്‌കാരത്തെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത.

The theme of the 2016 International Mother Language Day is 
“Quality education, language(s) of instruction and learning outcomes.”

865118912e

2016-02-21-Mathrubhasha-dinam2

2016-02-21-Mathrubhasha-dinam-typ2

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.