മയ്യിൽ ടൌണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ

മയ്യിൽ ടൌണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വേളത്തെ വയലുകളിലെ കൃഷി ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുന്നു…

മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കൂ…

2016-02-08-mayyil-velam-plastic-issue-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.