പരിസ്ഥിതിദിന ചിന്തകള്‍

പരിസ്ഥിതിദിന ചിന്തകള്‍- പ്രഭാഷണം

ശ്രീ. കെ. സി. പത്മനാഭന്‍ (കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത്)

2016-06-05-env_day (8)

2016-06-05-env_day (2)

2016-06-05-env_day (3)

2016-06-05-env_day (4)

2016-06-05-env_day (5)

2016-06-05-env_day (6)

2016-06-05-env_day (7)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.