നൃത്തപരിശീലനം

വേളം യുവജന കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍

നൃത്ത പരിശീലനം

ഭരതനാട്യം, കുച്ചുപ്പുടി, മോഹിനിയാട്ടം, സെമിക്ലാസിക്കല്‍, സിനിമാറ്റിക് ഡാന്‍സ്.

ശിക്ഷണം: വൈഷ്ണ രാജേഷ്‌

2016-04-24-Dance-class

2016-04-24-Dance (2)

2016-04-24-Dance (3)

2016-04-24-Dance (4)

2016-04-24-Dance (5)

2016-04-24-Dance (6)

2016-04-24-Dance (7)

2016-04-24-Dance (8)

2016-04-24-Dance (9)

2016-04-24-Dance (10)

2016-04-24-Dance (11)

2016-04-24-Dance (12)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.