പാമ്പുകൾ നമ്മുടെ ശത്രുവോ? ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്

പാമ്പുകളെ ശാസ്ത്രീയമായും ആകർഷണീയമായും പരിചയപ്പെടുത്തിയത്തിന് ശ്രീ. റിയാസ് മാങ്ങാടിന് നന്ദി.

 

2016-07-17_Snake-awareness (3)

2016-07-17_Snake-awareness (2)

2016-07-17_Snake-awareness (1)

2016-07-17_Snake-awareness

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.