മൂന്നാമത് ലൈബ്രറി പഠനകോണ്‍ഗ്രസ് – ഫെബ്രുവരി 6, 7

കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ: മൂന്നാമത് ലൈബ്രറി പഠനകോണ്‍ഗ്രസ്

ഫെബ്രുവരി 6, 7.


 

2016-02-07-3rd-library-congress (1)

2016-02-07-3rd-library-congress (2)

2016-02-07-3rd-library-congress (3)

2016-02-07-3rd-library-congress (4)

2016-02-07-3rd-library-congress (5)

2016-02-07-3rd-library-congress (6)

2016-02-07-3rd-library-congress (9)

2016-02-07-3rd-library-congress(7)

2016-02-07-3rd-library-congress-deshabhimani

2016-02-07-3rd-library-congress-manorama


 

ചിത്രങ്ങൾ: ബൈജു. പി. കെ., ലാലു മേലേടത്ത്, യു.ജനാർദ്ദനൻ


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.