വനിതാസംഗമം

വനിതാവേദി, വേളം പൊതുജന വായനശാല. വനിതാസംഗമം 2൦16 ജൂണ്‍ ൦7 വൈകു: 3 മണി ക്ലാസ്: ‘പൂന്തോട്ട-പച്ചക്കറി കൃഷി’ ശ്രീമതി ഷഹനാസ് കെ.എം.പി. (ഫാം മാനേജര്‍, കൃഷി വിജ്ഞാന്‍ കേന്ദ്രം, കണ്ണൂര്‍.)    

Read more