ശ്രീ.യു.പത്മനാഭൻ (U Padmanabhan)

വായനശാലയുടെ മുൻ പ്രസിഡണ്ടും, ദീർഘകാലം വായനശാലയുടെയും സഹോദരസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭാരവാഹിയുമായിരുന്ന ശ്രീ. യു. പത്മനാഭന്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണത്തിൽ (19/08/2015) അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

 

 

യു.പത്മനാഭൻ

യു.പത്മനാഭൻ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.