റോഡ്‌ സുരക്ഷ (Road-Safety) by natpac

റോഡ്‌ സുരക്ഷ (Road-Safety) by natpac

കേരളാ റോഡ്‌ സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി Kerala Road Safety Authority…

National Transportation Planning And Research Centre (natpac)


All photos: https://goo.gl/photos/gX38nyy7Cb8e1f2b7

ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

RS-AutoRikshaw.jpg

മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹം ആണ്

RS-Drink-and-drive.jpg

ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കൂ! ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ!

RS-Helmet.jpg

സ്കൂട്ടർ / മോട്ടോർ

RS-Motor-Cycle.jpg

സുരക്ഷിത പാർക്കിംഗ്

RS-Parking-Page-01.jpg RS-Parking-Page-02.jpg RS-Parking-Page-03.jpg RS-Parking-Page-04.jpg

സീറ്റ് ബെൽട്ട്

RS-Seat-Belt.jpg

സുരക്ഷിത ഇരുചക്ര വാഹന സവാരി

RS-TwoWheeler (1).jpg RS-TwoWheeler (2).jpg RS-TwoWheeler (3).jpg RS-TwoWheeler (4).jpg RS-TwoWheeler (5).jpg RS-TwoWheeler (6).jpg

റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ

RS-Walking-Page-01.jpg RS-Walking-Page-02.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.