ഒണോത്സവം 2015

വായനശാലയുടെ മുൻ പ്രസിഡണ്ടും, ദീർഘകാലം വായനശാലയുടെയും സഹോദരസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭാരവാഹിയുമായിരുന്ന ശ്രീ. യു. പത്മനാഭന്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണത്തിൽ (19/08/2015) അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി, ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷം വേണ്ടന്നു വച്ചു.

 

ഒണോത്സവം 2015 | Onothsavam 2015

വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും…..

Response code is 404

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.