പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് : Help Desk


HELP DESK: ജനുവരി 14, 15, 16 തീയതികളിൽ

വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ വായനശാലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.


 

പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായ കേന്ദ്രം: ജനുവരി 13 ന് -രാവിലെ 10:30 ന് വായനശാല ഓഡിട്ടോറിയത്തിൽ…

താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യും.

2015-01-13-Ration-card-helpdesk

നോട്ടീസ്

VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (1).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (2).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (3).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (4).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (5).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (6).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (7).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (8).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (9).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (10).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (11).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (12).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (13).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (14).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (15).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (16).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (17).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (18).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (19).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (20).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (21).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (22).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (23).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (24).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (25).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (26).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (27).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (28).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (29).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (30).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (31).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (32).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (33).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (34).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (35).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (36).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (37).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (38).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (39).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (40).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (42).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (41).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (43).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (44).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (45).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (46).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (47).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (48).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (49).JPG VPV_Ration_Card_Help_Desk-Slide (50).JPG

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.