ദേശീയ സെമിനാർ | 2015 March 7, 8

2015-03-07-08-National-seminar-DLC.jpg

 കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിൽ

ജില്ലാ ലൈബ്രറി ഇ.എം.എസ് ചരിത്ര കോർണർ

ദേശീയ സെമിനാർ

വായന, സംസ്കാരം – മാറുന്ന ലോകം

2015 മാർച്ച്‌ 7, 8 കണ്ണൂരിൽ

നവനീതം ഓഡിട്ടോറിയം 


National Seminar

on

Reading, Culture – Changing World

2015 March 7, 8

Navaneetham Auditorium, Kannur

Organized by
KANNUR DISTRICT LIBRARY COUNCIL
(A District level functionary of Kerala State
Library Council, Govt. of Kerala)
CIVIL STATION P. O, KANNUR, KERALA-670 001
email: baijupk05@gmail.com
facebook.com/jillalibrarycouncil.kannur
Phone: +91 497 2706144
+91 9447372316
In Association with
Kerala State Library Council,
Govt. of Kerala
RRLF, Kolkata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.