മയ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വികസന സഭ

മയ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വികസന സഭ
2015 ഡിസമ്പർ 21ന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക്.
നാടിന്റെ വികസനത്തിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികളാകൂ…

2015-12-21-Vikasana-sabha.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.