പുരസ്കാര സമര്‍പ്പണ സമ്മേളനം – 2015 മാർച്ച് 29

പുരസ്കാര സമര്‍പ്പണം: ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍

അധ്യക്ഷത:                    അഡ്വ. പി. കെ. ഹരികുമാര്‍
(പ്രസിഡണ്ട്, സ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌണ്‍സില്‍)

സ്മൃതി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം (രാവിലെ പത്ത് മണി)
ശ്രീ. കെ.പി.മോഹനന്‍
(ബഹു: കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി)

2015-03-29-Puraskara-samarpana-sammeelanam (1) 2015-03-29-Puraskara-samarpana-sammeelanam (2) 2015-03-29-Puraskara-samarpana-sammeelanam (3) 2015-03-29-Puraskara-samarpana-sammeelanam (4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.