പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ

കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിൽ

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ ഗ്രാന്റും,
ലൈബ്രേറിയൻ അലവൻസും
ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുക

ഫെബ്രുവരി 28 ന്

സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ

പ്രതിക്ഷേധ കൂട്ടായ്മ

ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ

2015-02-27-Library-prathiksheda-koottayma.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.