‘ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാ വിജയം’ സി.ഡി.പ്രദർശനവും ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സും

‘ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാ വിജയം’ സി.ഡി.പ്രദർശനവും ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സും .
നയിക്കുന്നത്: സി.കെ.സുരേഷ് ബാബു .
2015 ജനുവരി 3 ന് ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7 മണിക്ക് വായനശാലയിൽ നടന്നു.

 

2015-01-04-Mangalyan-CD.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.