ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മയ്യിൽ മാതൃക

“….കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വായനശാല എന്ന സങ്കൽപം യാഥാർഥ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ…. മയ്യിലിന്റെ ഉണർവും പ്രബുദ്ധതയും നാടാകെ പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ…”

ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മയ്യിൽ മാതൃക

ഗ്രന്ഥാലോകം – സെപ്റ്റംബർ ലക്കത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌണ്‍സിൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. പി.അപ്പുക്കുട്ടൻ എഴുതിയ ലേഖനം.

ഗ്രന്ഥാലോകം - സെപ്റ്റംബർ ലക്കം.

ഗ്രന്ഥാലോകം – സെപ്റ്റംബർ ലക്കം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.