വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനം

2015 ജൂലൈ 23

അനുമോദനം: ശ്രീ.കെ.സി.ഹരികൃഷ്ണൻ (കെ.എസ്.ടി.എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി)

Velam Vayanasala SSLC Anumodanam Front copy.jpg Velam Vayanasala SSLC Anumodanam inner.jpg

  2015-07-23-Students-award (1).jpg 2015-07-23-Students-award (2).jpg 2015-07-23-Students-award (3).jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.