ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും സാങ്കേതികവൽക്കരണവും- ദേശീയ ശില്പശാല

ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും സാങ്കേതികവൽക്കരണവും- ദേശീയ ശില്പശാല: 2016 ജനുവരി 7 & 8 ചിന്മയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി…

National Workshop on Building an Institutional Repository using “DSpace” – 2016 January 7 & 8.
To register: https://www.chintech.ac.in/dspaceworkshop/

IMG-20151230-WA0003

2016-01-07-Chinmaya-digital-library (1)

2016-01-07-Chinmaya-digital-library (2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.