ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും സാങ്കേതികവൽക്കരണവും- ദേശീയ ശില്പശാല

ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും സാങ്കേതികവൽക്കരണവും- ദേശീയ ശില്പശാല: 2016 ജനുവരി 7 & 8 ചിന്മയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി… National Workshop on Building an Institutional Repository using “DSpace” – 2016 January 7 & 8. To register: https://www.chintech.ac.in/dspaceworkshop/  

Read more

മയ്യിൽ: ഗ്രന്ഥപ്പുരകളുടെ നാട്

മയ്യിൽ: ഗ്രന്ഥപ്പുരകളുടെ നാട്… കാലവും ദേശവും – ചരിത്രാവതരണം…
2015 ഡിസംബർ 28ന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്; മയ്യിൽ സി.ആർ.സി. ഹാളിൽ…

Read more

ഒരു നാടിനെ പുസ്തകം വായിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ

ഒരു നാടിനെ പുസ്തകം വായിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആലക്കോട് വായാട്ടുപറംമ്പിലെ മേലുക്കുന്നേൽ എം.പി.ജോർജ്. ദേശാഭിമാനി വാരാന്തപതിപ്പ് 2015 ഡിസംബർ 6 ഞായർ

Read more