ജൈവകൃഷി പരിശീലനം

ജൈവകൃഷി പരിശീലനം:
2014 ഡിസംബർ 14 ഞായറാഴ്ച
രാവിലെ 9 മണി മുതൽ – വായനശാലയിൽ.

U Janardanan - Secretary Velam Pothujana Vayanasala

U Janardanan – Secretary Velam Pothujana Vayanasala

Dr. P.Jayarajan (Director KVK Kannur) - Inaugural speech

Dr. P.Jayarajan (Director KVK Kannur) – Inaugural speech

[wppa type=”slideonlyf” album=”1″ align=”center”]Any comment[/wppa]

2014-12-15-Desh-Jaiva.jpg

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.