പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷം 2010-2011

പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു വർഷം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളാണ്.

Platinum Jubilee Celebration.

at-75

x

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.