1995 പുതിയ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം

അധ്യക്ഷന്‍: ശ്രീ.പാച്ചേനി കുഞ്ഞിരാമന്‍ (എം.എല്‍.എ.)

ഉദ്ഘാടനം: സ: ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌

1995-APRIL-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *