കെ. ദാമോദരൻ അനുസ്മരണം
കെ. ദാമോദരൻ അനുസ്മരണം
ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സ്
ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സ്
ആടുജീവിതം – ആസ്വാദനം
ആടുജീവിതം – ആസ്വാദനം
previous arrow
next arrow
കെ. ദാമോദരൻ അനുസ്മരണം
ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സ്
ആടുജീവിതം – ആസ്വാദനം
previous arrow
next arrow

New Programs

ശക്തി: പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

ശക്തി സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ സെക്രട്ടറി: സുനീഷ് കെപ്രസിഡണ്ട്: മനോഹരൻ കെജോ:സെക്രട്ടറി: പ്രദീപൻ സി.സി.വൈസ്: പ്രസിഡന്റ്: ജയദേവൻ യു.

Programs

വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ അനുസ്മരണം

വായന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേളം പൊതുജന വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ശ്രീമതി എം. പി. ഷൈന ടീച്ചർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ചടങ്ങിൽ വായനശാല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. […]

വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ അനുസ്മരണം

വായന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേളം പൊതുജന വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ശ്രീമതി എം. പി. ഷൈന ടീച്ചർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ചടങ്ങിൽ വായനശാല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. […]

വയോജനവേദി

കെ. ദാമോദരൻ അനുസ്മരണം

വായന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേളം പൊതുജന വായനശാല വയോജന വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെ. ദാമോദരൻ അനുസ്മരണം

വനിതവേദി

യുവജനവേദി

ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സ്

വേളം പൊതുജന വായനശാല യുവജന വേദി എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സിൽ എക്സ്സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ. എ. പി. രാജീവൻ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസ് എടുത്തു.ചടങ്ങിൽ ശ്രീ. കെ.മനോഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. […]

വേളം പൊതുജന വായനശാല - നവതിയുടെ നിറവിൽ…

വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ അനുസ്മരണം

വായന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേളം പൊതുജന വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ശ്രീമതി എം. പി. ഷൈന ടീച്ചർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ചടങ്ങിൽ വായനശാല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. കെ. കെ. രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശ്രീമതി. ടി. പി. നിഷ ടീച്ചർ, കെ.പി. രാധാകൃഷ്ണൻഎന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വായനശാല ജോ. സെക്രട്ടറി യു. ശ്രീകാന്തൻ സ്വാഗതവും ലൈബ്രേറിയൻ കെ. നിഷ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Read more